Podstawy prawne

Podstawy prawne funkcjonowania Straży Miejskiej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.(Dz.U. z 2021 r., poz. 1763)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).(Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży (Dz.U. z 2017 r,poz. 1502)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)(Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 2017 r., poz.1511)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich). (Dz.U. 2019 poz. 2484)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.( Dz.U. 2021, poz. 1466)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).(Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)(Dz.U. 2018 poz. 903)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.(Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.(Dz.U. 2022, poz. 988 )

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. (Dz. U. z 2019 r., poz 2141)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.(Dz.U. 2018 nr 143 poz. 2285)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.(Dz.U. 2011 nr 143 poz. 845)

 

Ustawy szczególne:

 

Akty prawa miejscowego regulujące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Policach:

 • Uchwała nr XIV/109/1999 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 1999 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach
 • Uchwała nr XXI/155/04 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
 • Uchwał nr XXXIII/235/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
 • Uchwała nr XXXIII/235/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
 • Uchwała nr XV/88/2007 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała nr XLVII/455/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police