Nabór

BURMISTRZ   POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 aplikanta Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:

– podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

– patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,

– przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

  1. Warunki pracy na stanowisku:

– częste kontakty z mieszkańcami,

– kontakt ze zwierzętami,

– praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,

– praca w terenie.

  1. Wymagania niezbędne:

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– ukończone 21 lat,

– posiadanie pełni praw publicznych,

– wykształcenie minimum średnie,

– nienaganna opinia,

– sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

– pełna zdolność do czynności prawnych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

– uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4.Wymagania pożądane:

– znajomość podstaw obsługi komputera,

– zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),

– dobra znajomość topografii Gminy Police,

– preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),

– brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

– znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,

– posiadanie prawa jazdy kategorii B,

– preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).

5.Wymagane dokumenty:

– życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

– list motywacyjny,

– kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

– wypełniony kwestionariusz osobowy*,

– kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),

– referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (kwestionariusz w załączeniu)

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 13 kwietnia 2022 roku

pod adresem:

 Urząd Miejski w Policach

Stefana Batorego 3, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.

Kwestionariusz osobowy do pobrania: kwestionariusz osobowy (1)